Fælles forældremyndighed

Er I gået fra hinanden og er I derfor i tvivl om, hvordan I skal dele forældremyndigheden over jeres barn imellem jer? Udgangspunktet er, at I har fælles forældremyndighed, men i få tilfælde skal der søges om det. Har I svært ved at blive enige om de vigtigste beslutninger for jeres barn, hjælper vi jer gerne igennem processen.

Hos Judan Advokater hjælper vi dig med at forstå reglerne ved fælles forældremyndighed og dine rettigheder som forældre. Vi har +10 års erfaring med at bistå forældre i sager om fælles forældremyndighed, og sætter jeres barns trivsel først undervejs i processen. Har du brug for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer smertefrit videre? Udfyld kontaktformularen her på siden, så ringer vi til dig hurtigst muligt.

Indholdsfortegnelse

BLIV KONTAKTET

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en af vores advokater

Ring til os på tlf.: 70 60 30 95

Beslutningstagninger ved fælles forældremyndighed

Går man fra hinanden, vil man som udgangspunkt få fælles forældremyndighed. Det betyder, at I er fælles om at varetage barnets tarv. I skal altså være fælles om vigtige beslutninger, som skal træffes for barnet – eksempelvis navneskift, religion, værge og udstedelse af pas.

Mange tror, at fælles forældremyndighed kun er for gifte eller samboende forældre. Men det vil i de fleste tilfælde altid være at foretrække for barnet, hvis I efter separation eller skilsmisse kan opretholde den fælles forældremyndighed. Når I deler forældremyndigheden, er det en god idé at orientere jer om reglerne for, hvem der kan bestemme hvad – og i hvor stor en udstrækning.

Med fælles forældremyndighed behøver I ikke at være enige om alle beslutninger, der vedrører jeres barn. Den forælder, barnet har bopæl hos, bestemmer for eksempel selv de overordnede forhold for barnets daglige liv. Ligeledes kan samværsforælderen også frit tage beslutninger om aktiviteter, der foregår i samværs tiden.

Beslutninger I skal tage i fællesskab

 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Skolevalg og videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonede fritidsaktiviteter
 • Flytning til udlandet, herunder flytning til Grønland og Færøerne
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Pas

 

Beslutninger som bopælsforælderen kan tage

 • Direkte daglig omsorg
 • Daginstitution
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands
 • Skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning

Beslutninger som samværsforælderen kan tage

 • Afgørelser, der relaterer sig til samværet
 • Beslutninger om fritidsaktiviteter

Når fælles forældremyndighed ikke er automatisk

Den fælles forældremyndighed gives som udgangspunkt til alle forældre – også selvom I ikke er gift. Men der findes undtagelser ved særlige omstændigheder, som er vigtige at være opmærksomme på, da dine rettigheder kan afhænge af disse.

Forældremyndighed hvis I er separeret

Hvis I er separeret, når barnet fødes, er reglerne lige nu således at faderen eller medmoren skal erkende sit faderskab/medmoderskab, eller dømmes som værende barnets far/medmor for at få ret til forældremyndighed. I kan vælge at underskrive en erklæring i fællesskab, som tilkendegiver, at I begge vil drage omsorg og tage ansvar for barnet. Hvis ikke den anden forælder aktivt erkender sit forældreskab, eller bliver dømt hertil, får moderen automatisk den fulde forældremyndighed over barnet.

Forældremyndighed hvis I ikke boede sammen forud for fødslen

Hvis I ikke har boet sammen på samme folkeregisteradresse mindst 10 måneder inden barnet blev født, får I ikke automatisk fælles forældremyndighed. Ligesom ved separerede ægtepar, skal faderen aktivt erkende sit faderskab eller dømmes til at være barnets far. Ellers bliver den fulde forældremyndighed automatisk givet til moderen alene. Det er dog undtagelsesvist anderledes, hvis I har været gift, men ikke boet sammen.

Det betyder fælles forældremyndighed

Fælles forældremyndighed betyder, at I som forældre er fælles om forældremyndigheden, eller sagt med andre ord, at forældremyndigheden er delt mellem jer begge. Derfor er det ikke kun den ene af jer, der har den fulde myndighed over barnet.

Delt forældremyndighed

Fælles forældremyndighed betegnes også som delt forældremyndighed. Det indebærer, at I begge har et delt ansvar for barnets liv og skal tage de mest væsentlige beslutninger i fællesskab indtil barnet fylder 18 år. Det betyder dog ikke, at I skal være enige om alt, der vedrører jeres barn.

Rettigheder for forældre med fælles forældremyndighed

Når I deler forældremyndigheden over jeres barn, registreres den ene forældre som bopælsforældre og den anden som samværsforældre. Det er jer, der skal blive enige om hvordan I registreres, det har derfor ikke noget at sige, om man er (med)far eller (med)mor til barnet.

Ved fælles forældremyndighed har I en fælles rolle i sammen at træffe de vigtigste beslutninger i jeres barns liv. Rettigheder angående børnebidrag, flytning og samvær afhænger af, hvordan man som forældre er registreret.

Samvær

Barnet har ret til samvær med begge forældre, ligegyldigt om I deler forældremyndigheden eller ej. Der er ikke regler for hvordan samværsordningen skal være. I ved hvad der er bedst for lige netop jeres barn i forhold til alder og modenhed. Mange vælger at indgå en skriftlig aftale om samvær. Hvis I ikke kan blive enige om samvær, kan I få hjælp af Familieretshuset.

Som samværsforælder med fælles forældremyndighed har du medbestemmelsesret over en række særlige forhold der vedrører dit barn, fx barnets navn, religion, pas, valg af skole og flytning uden for landets grænser. Under samvær med barnet, har du ret til at bestemme over forhold som fritidsaktiviteter, kost og sengetider.

Bopælsforælder

Ved fælles forældremyndighed vil den ene af jer få bopælsretten, hvor barnet vil få sin primære bopæl. Bopælsforælderen har en række bestemmelser, som hvor barnet skal bo (dog undtaget udlandsflytninger) og valg af daginstitution.

Varslingspligt ved flytning

Ændres bopælen for barnet eller for en forælder pga. flytning, er det den pågældende forælders ansvar at gøre den anden forældre opmærksom på dette. Uanset om forældremyndigheden over barnet er fælles eller ej. Fristen er senest 6 uger inden flytningen. Ved en eventuel sag ved retten, er det en fordel at kunne bevise at den anden forældre har fået besked om flytningen korrekt tid forinden.

Ønsker den ene forældre at flytte til udlandet, med eller uden barnet, kan det have betydning for den fælles forældremyndighed. Når I deler forældremyndigheden, skal I sammen tage stilling til væsentlige spørgsmål i barnets liv, derfor kan den ene part ikke uden videre vælge at flytte til udlandet.

Børnebidrag og offentlige ydelser

Med fælles forældremyndighed over barnet, har begge forældre ret til at få udbetalt børne- eller ungeydelse. Ydelsen deles ligeligt forældrene imellem, men reguleres individuelt efter indkomst. Den anden forældres økonomi påvirker ikke den andel, du har ret til. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis I er flyttet fra hinanden før 19. oktober 2021.

Har den ene forældre flere udgifter til barnet, kan der søges om børnebidrag. Børnebidrag betales af den anden forælder, og størrelsen afhænger hovedsageligt af den betalende forældres indtægt. Har barnet selv en betydelig indtægt, kan dette indgå i vurderingen. Normalbidraget betales månedligt og består af et grundbeløb og et tillæg.

Ønske om fælles forældremyndighed

Der kan være flere grunde til du ikke længere har del i forældremyndigheden. Ønsker du at få fælles forældremyndighed, kan du altid søge om det. Det gør du ved at sende en ansøgning til den lokale Statsforvaltning, hvorefter begge forældre indkaldes til et møde. Finder I ikke enighed hos Statsforvaltningen, sendes sagen videre til retten, for en ny afgørelse.

Ophævelse af fælles forældremyndighed

I nogle tilfælde ophæves den fælles forældremyndighed. Dette kan enten ske frivilligt efter ønske eller i retten. Den fælles forældremyndighed ophæves typisk, fordi I har svært ved at blive enige om væsentlige beslutninger i barnets liv og har svært ved at samarbejde om at finde den bedste løsning for barnet. Andre grunde til at fælles forældremyndighed kan ophæves er blandt andet vold mod barnet eller mellem forældrene, eller hvis den ene forælder bliver vurderet som uegnet.

Professionel hjælp til din sag

En retssag kan være en hård, opslidende og langvarig proces at komme igennem. Derfor ønsker vi for jer, at I forældre – for så vidt muligt – kan løse eventuelle konflikter om forældremyndighed uden om retssystemet.

Hos Judan Advokater er vi specialister i forældremyndighedssager. Skulle du være i den uheldige situation at have brug for professionel advokathjælp, hjælper vi dig hurtigt igennem processen – så smertefrit som muligt. Vi har mange års erfaring med at løse konflikter og føre retssager, der omhandler forældremyndighed, bopæl og samværsret.

Vi bekymrer os om dit, og dit barns, psykiske helbred. Derfor er vi altid til at få fat på! Kontakt os på tlf. 70 60 30 95 eller via vores kontaktformular.

FAQ om fælles forældremyndighed

Når I har fælles forældremyndighed, skal I blive enige om de vigtigste forhold i barnets liv, herunder navneskift, religion, skolevalg og medicinsk behandling. Bopælsforælderen kan desuden træffe beslutninger om bl.a. flytning indenlands, fritidsaktiviteter, skolepsykolog og daginstitution. I skal i fællesskab fastsætte barnets samvær med den forælder, barnet ikke bor hos.

Nej. Når I har fælles forældremyndighed, skal I sammen tage stilling til væsentlige spørgsmål i barnets liv, herunder flytning til udlandet med barnet.

Skolevalg betragtes som en af de væsentligste beslutninger angående barnet, og disse skal forældre med fælles forældremyndighed være enige om. Skoleskift kan dermed ikke foregå uden at begge forældres samtykke.

Bopælsforælderen er ofte den der står for udgifterne til barnet – herunder daginstitutioner, fritidsaktiviteter mv. Selvom I har fælles forældremyndighed, kan forældrene, der betaler for barnets udgifter, anmode om børnebidrag fra den anden forælder. Denne anmodning skal ske til Familieretshuset.

Når I har fælles forældremyndighed har I ligeligt ret til børne- eller ungeydelser fra det offentlige (såfremt I er flyttet fra hinanden efter 21. oktober 2021). Bor barnet i minimum 9 ud af 14 dage hos den ene forældre, kan denne søge om at få udbetalt den fulde ydelse.